Definities
1. Hekkersport: Hekkersport gevestigd te Noordwijkerhout onder KvK nr 28054210
2. Klant: degene met wie Hekkersport een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Hekkersport en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Hekkersport.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen
1. Alle prijzen die Hekkersport hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Hekkersport hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anders kenbaar zijn gemaakt, kan Hekkersport te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Hekkersport niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Monsters/modellen
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen ander rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Hekkersport gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt verrekend.
2. Wanner de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Hekkersport.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Hekkersport zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn verplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Hekkersport op de klant onmiddellijk opeisbaar
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Hekkersport, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Hekkersport te betalen.

Recht van reclame
1. Zodra de klant in verzuim is, is Hekkersport gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Hekkersport roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Hekkersport, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
a. Het product niet gebruikt is
b. Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
c. De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd,cd, etc)
d. Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
e. De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
2. De bedentijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
a. Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
b. Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
c. Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via het internet gaat afnemen.
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken met behulp van het herroepinsrechtformulier dat via de webshop van Hekkersport kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Hekkersport, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Hekkersport indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend-en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Hekkersport deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdig beroep op het herroepingsrecht terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Hekkersport heeft geretourneerd.

Opschortingsrecht
De consument doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voorvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht
1. Hekkersport kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Hekkersport op grond van wat met Hekkersport gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan Hekkersport zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderzins bezwaren.
4. Indien Hekkersport een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Hekkersport het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Hekkersport, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Hekkersport het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Hekkersport kan tegenwerpen.

Levertijd
1. De door Hekkersport opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevetiging) heeft gekregen van Hekkersport.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Hekkersport niet binnen 14 dagen na de schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijk levering van de door hem bestelde producten tijd kan plaatsvinden

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hier iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebrek waarvan Hekkersport niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare schade aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Hekkersport, bij gebreke is Hekkersport niet aansprakelijk voor eventuele schade.

Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door odeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Hekkersport tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Hekkersport geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient door een door Hekkersport geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Hekkersport daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid Hekkersport
1. Indien Hekkersport aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.
2. Hekkersport is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
3. Hekkersport is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen en omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Overmacht
1. Hekkersport is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Hekkersport alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

2. Hekkersport behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Hekkersport gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Wijzigingen algemene voorwaarden
1. Hekkersport is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Hekkersport zoveel mogelijk met de klant bespreken.
3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezelijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Hekkersport is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Social media kanalen
1. Instagram account Hekkersport
2. Facebook account Hekkersport

neem contact op